Zum Schwarzenvenn 3A, 4770 Deidenberg

Tel. +32 (0)80 643 560

REGLEMENTEN EN VERKLARING VAN AFSTAND

PAINTBALL & PAINTBALL SOFT

  • Het dragen van een masker op het veld is verplicht. Het is ten strengste verboden om het masker af te doen op het veld.
  • Voor het verlaten van het speelveld moet de marker worden vastgezet en de "loopsok" worden aangetrokken.
  • Het is ten strengste verboden om buiten het speelveld te schieten.
  • We behouden ons het recht voor om overmatig beschonken deelnemers te verbieden deel te nemen aan de paintball activiteit.
  • De instructies van het personeel of de groepsleider moeten worden opgevolgd.

De speler verplicht zich ook om de eigenaar schadeloos te stellen voor alle schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de regels en gedragsregels door de speler. Verder verplicht de speler zich om de eigenaar te vrijwaren van alle claims die derden tegen de eigenaar kunnen indienen als gevolg van nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van de speler. De speler vrijwaart de eigenaar bij voorbaat van aansprakelijkheid voor eventuele nalatigheid en bevestigt met zijn handtekening dat hij ervan op de hoogte is gesteld dat de activiteit "paintball" grote fysieke inspanning met zich meebrengt en dat de bovenstaande regels en instructies moeten worden opgevolgd om ernstig letsel te voorkomen!