Zum Schwarzenvenn 3A, 4770 Deidenberg

Tel. +32 (0)80 643 560

Tel. +32 (0)80 643 560

REGLEMENTEN EN VERKLARING VAN AFSTAND

E-SCOOT

  • De kosten voor het herstel van schade aan de scooters (met uitzondering van normale slijtage) zijn voor rekening van de gebruiker.
  • De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel.
  • De aansprakelijkheid van de gebruiker strekt zich ook uit tot de kosten van schade zoals expertisekosten, afschrijvingskosten of kosten voor gederfde huur.
  • De gebruiker dient de staat van de e-scoot te controleren en geconstateerde gebreken direct te melden. Alle geconstateerde gebreken dienen schriftelijk in de huurovereenkomst te worden vermeld.
  • De gebruiker heeft technische instructie ontvangen over de E-Scoots.
  • Wij behouden ons het recht voor om deelnemers die onder invloed zijn te verbieden deel te nemen aan de activiteit "E-Scoot".

De gebruiker verbindt zich er ook toe de provider te vergoeden voor alle schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de voorschriften en gedragsregels niet naleeft. Daarnaast verplicht de gebruiker zich om de exploitant te vrijwaren van alle claims die derden tegen de exploitant zouden kunnen indienen als gevolg van nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart de exploitant bij voorbaat van aansprakelijkheid voor eventuele nalatigheid en bevestigt met zijn/haar handtekening dat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld dat de activiteit "E-Scoot" een grote fysieke inspanning met zich meebrengt en dat de bovenstaande regels en instructies moeten worden opgevolgd om ernstig letsel te voorkomen!