Zum Schwarzenvenn 3A, 4770 Deidenberg

Tel. +32 (0)80 643 560

Tel. +32 (0)80 643 560

REGLEMENTEN EN VERKLARING VAN AFSTAND

E-BIKE / MOUNTAINBIKE

  • De kosten voor het herstel van schade aan mountainbikes (met uitzondering van normale slijtage) zijn voor rekening van de gebruiker.
  • De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel.
  • De aansprakelijkheid van de gebruiker strekt zich ook uit tot de kosten van schade, zoals expertisekosten, afschrijvingskosten of kosten voor gederfde huur.
  • De gebruiker dient de staat van de fiets te controleren en vastgestelde gebreken onmiddellijk te melden. Alle gebreken dienen schriftelijk in de huurovereenkomst te worden vermeld.
  • De gebruiker heeft technische instructie ontvangen over de e-bike / mountainbike.
  • Het dragen van een helm is verplicht. De regels van het verkeersreglement zijn van toepassing.
  • Wij behouden ons het recht voor om deelnemers die onder invloed zijn te verbieden deel te nemen aan de activiteit "Bike".

De gebruiker verplicht zich ook om de exploitant schadeloos te stellen voor alle schade die wordt veroorzaakt doordat de speler de regels en gedragsregels niet naleeft. Daarnaast verplicht de gebruiker zich om de exploitant te vrijwaren van alle claims die derden tegen de aanbieder kunnen instellen vanwege nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van de gebruiker. De gebruiker stelt de exploitant bij voorbaat vrij van aansprakelijkheid voor nalatigheid en bevestigt met zijn/haar handtekening dat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld dat de activiteit "Bike" een grote fysieke inspanning vereist en dat de bovenstaande regels en instructies moeten worden opgevolgd om ernstig letsel te voorkomen!